Clan Munro e-files - Murguia, Barbara J.Source Information